praktijkinfo

Aanmelding

Klik hierop om je aan te melden.

Overeenkomst

Een psychotherapeutische behandeling is gericht op het opheffen, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten (volgens de beroepscode voor psychotherapeuten). In onderling overleg bepalen we het doel van uw behandeling, hoe lang de behandeling zal kunnen duren en hoe frequent de zittingen zullen plaatsvinden. En de werkwijze. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Klachten

Mocht het zich voordoen dat u het oneens bent met onderdelen van de behandeling dan nodig ik u van harte uit dit met mij te bespreken. Ik zal mijn best doen om aan een oplossing te werken.Therapiet.nl is aangesloten bij het NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie). Mocht een gesprek met mij niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij het NVP (alwaar een onafhankelijke commissie uw klacht zal behandelen).

Tarieven

Ik heb geen contracten met ziektekostenverzekeraars. De zorg die in mijn praktijk wordt geboden valt onder de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). In deze wet is bepaald dat de Nza (de Nederlandse Zorgautoriteit) de tarieven voor de zorg jaarlijks vaststelt. Ik hanteer het Nza-tarief.

Afzegging

Laat bijtijds weten indien U verhinderd bent. Voor afspraken minder dan 24 uur tevoren afgezegd wordt € 50 in rekening gebracht.