Vergoeding

Kosten en vergoeding 2022
Therapiet.nl heeft er voor gekozen om contractvrij te werken. We spreken van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: naturapolis en restitutiepolis.
– Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 60 tot 75%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.
– Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van het marktconforme tarief. In de regel is deze polis per maand iets duurder.

Uw krijgt uw vergoeding uit de Basiszorg vandaar dat uw eigen risico wordt verrekend.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:
– U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig.
– De datum op de verwijsbrief dient gedateerd te zijn vóór de datum van het eerste consult.
– In de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose.

Een DSM-diagnose is opgenomen in het Diagnostisch handboek voor psychische problematiek (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Het Zorgprestatiemodel:
Het Zorgprestatiemodel is de naam van de nieuwe bekostiging voor de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Dit model is per 1 januari 2022 ingegaan.

Wat is een zorgprestatie?
Uw behandeling in de GGZ bestaat uit verschillende onderdelen. Voorbeelden van een zorgprestatie zijn: een intake consult, een behandel consult, een telefonisch consult. Alle zorgprestaties komen op de factuur te staan die de behandelaar aan u stuurt.

Wat betekent dit voor u?
Het aantal gesprekken dat vergoed wordt, hangt af van het Zorgvraagtype. Het zorgvraagtype geeft informatie over de ‘zwaarte’ van de hulpvraag. Tijdens de eerste twee intake gesprekken legt uw behandelaar een zorgvraagtype vast. Dit wordt bepaald door middel van een vragenlijst. Een gemiddeld traject duurt 6 tot 9 maanden en bestaat uit 8 tot 12 consulten.

Kostenopbouw van een behandeling?
De behandeling bestaat uit een hoeveelheid gesprekken, ook wel consulten genoemd. De eerste twee consulten zijn intake gesprekken welke gericht zijn op diagnostiek (het in kaart brengen van de klachten, achtergrond van de klachten en uw hulpvraag). Hierna volgt de behandeling.

De intake gesprekken kunt u op uw factuur terugvinden als zorgprestatie diagnostiek consulten van doorgaans 60 minuten. De behandelgesprekken kunt u terugvinden als zorgprestatie behandeling consulten van doorgaans 60 minuten.

Tarieven
Therapiet.nl volgt het NZa-tarief voor de prestaties (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit voor 2022).

Prestaties setting 1: Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II voor de klinisch psycholoog in de BGGZ

 

CONSULT TYPE DIAGNOSTIEK BEHANDELING
60 minuten € 150,00  € 140,00
75 minuten € 175,00
OVP niet vergoede zorg, 45 minuten € 110,00 € 110,00

Als uw behandeling in een nieuw kalenderjaar doorloopt mag uw zorgverzekeraar voor het nieuwe jaar opnieuw uw eigen risico van 385,- euro verrekenen.

De factuur:
U ontvangt maandelijks, per mail de nota, die u zelf binnen de betalingstermijn dient te voldoen. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar om vergoeding te ontvangen. U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding. Zodat u weet waar u aan toe bent. De zorgverzekeraar zal uw eigenrisico verrekenen met de nota. Het basis eigenrisico is in 2022 vastgesteld op € 385,00.

Niet verzekerde zorg:
Niet alle zogenoemde DSM-diagnosen vallen onder de verzekerde basiszorg: o.a. aanpassingsstoornissen, relatie- en werkproblemen worden niet vergoed. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullende pakket.

De kosten voor consulten die buiten de verzekerde basiszorg vallen (OVP), worden aan u zelf gedeclareerd tegen een tarief van 110 euro per consult van 45 minuten. Voor telefonische consulten of emailconsulten langer dan 15 minuten wordt een tarief van 25 euro in rekening gebracht.

Annuleren:
Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur van tevoren annuleren middels een telefoontje of het inspreken van mijn voicemail. Ook kunt u tijdig een sms of Whatsapp bericht versturen. Gelieve niet per mail af te melden. Wanneer het annuleren korter is dan 24 uur, wordt de tijd van een half OVP consult aan u doorberekend, dit is een bedrag van 55 euro.

Bij klachten:
Mocht het zich voordoen dat u het oneens bent met onderdelen van de behandeling dan nodig ik u van harte uit dit met mij te bespreken. Ik zie klachten als een mogelijkheid om mijn zorg te verbeteren en te optimaliseren. Dus heeft u opmerkingen of klachten, laat het dan vooral weten. Ík zal mijn best doen om aan een oplossing te werken.

Therapiet.nl is aangesloten bij het NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie). Mocht een gesprek met mij niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij het NVP (alwaar een onafhankelijke commissie uw klacht zal behandelen).

Bij vragen kunt u contact opnemen met Pieter de Roij, klinisch psycholoog BIG :06-28440379